Fotogaléria

Renovácia obecného rozhlasu

V júni 2022 obec zabezpečila renováciu obecného rozhlasu, ktorý bol postavený do užívania predaný v roku 1967 a doterajšie opravy boli realizované iba v havarijnom rozsahu. Trasa rozhlasu má v súčasnosti dĺžku 1820 m a 22 reproduktorov. Sieť obecného rozhlasu bola rozšírená do Rómskej osady, do ulice k Boliarovu a do ulice nad obecným úradom.… Čítať viac

Úprava koryta Rankovského potoka

V apríli 2022 Slovenský vodohospodársky podnik upravil koryto Rankovského potoka za Poľnohospodárskym družstvom a pred Čističkou odpadových vôd. V lete 2019 obec zasiahla povodeň, ktorá okrem iného spôsobila vyliatie potoka pred Čističkou odpadových vôd a nebezpečne priblížila koryto ku kanalizačnej trase. Obec upozornila správu povodia na spomínané skutočnosti. Slovenský vodohospodársky podnik upravil koryto a spevnil… Čítať viac

Adventná potravinová pomoc 2021

Obec Bačkovík zabezpečila pred Vianocami 2021 charitatívnu potravinovú pomoc Tesco. Členovia Sociálnej komisie vybrali 10 domácností z radov ekonomicky najslabších obyvateľov obce, ktorí krátko po novom roku s vďakou prijali balík trvácnych potravín. Ďakujeme spoločnosti Tesco a Evanjelická diakonia za organizovanie potravinovej pomoci.

Jesenná brigáda dobrovoľníkov 2021

Brigáda sa konala 23. októbra 2021. Ďakujeme Marcele Juhásovej, že zmobilizovala deti k spoločnému zbieraniu odpadkov a Miloslavovi Čuntalovi, že ponúkol svoj traktor k prevozu odpadu. Rodina Grešová pomohla okrem 2 rúk aj finančným darom €30,-.

Kamerový systém v centre obce

Obec Bačkovík začala s výstavbou kamerového systému. Vďaka projektu Miestnej občianskej hliadky obec v prvej etape uviedla do prevádzky kamery monitorujúce priestory obecného úradu a centra obce. Kamery umožňujú vyhotovenie video záznamu a spätnú kontrolu v prípade poškodzovania občianskej vybavenosti a pohyb podozrivých dopravných prostriedkov. V minulosti obyvatelia nahlasovali tvorbu čiernych skládok odpadu stavebnými firmami,… Čítať viac

Očkovanie proti Covid-19 v Bačkovíku

23. júna 2021 využili záujemcovia o očkovanie v obci Bačkovík možnosť dostač prvú dávku vakcíny Pfizer-Biontech. Očkovanie zabezpečoval mobilný tím Košického samosprávneho kraja a obec Bačkovík. Záujem o očkovanie prejavilo 31 osôb z obce Bačkovík a okolia. Žiaľ, k termínu očkovania sa dostavilo iba 20 prihlásených osôb. Zaočkované osoby čaká pozvanie na 2. dávku v… Čítať viac

Rekonštrukcia chodníkov (2021) – 3. etapa

V mesiacoch máj a jún 2021 sme pokračovali v rekonštrukcii chodníkov v okolí Obecného úradu Bačkovík. Stavebné práce realizovali zamestnanci obce a aktivační pracovníci obce so stavebnými zručnosťami. Náklady na rekonštrukciu predstavujú výdaje vo výške €2.400,-.

Počítače zapožičané žiakom obce

Obec Bačkovík začala po začiatku pandémie na jar 2020 hľadať spôsob, ako zabezpečiť súčasným i minulým žiakom Základnej školy Bačkovík, ktorý nemajú možnosť on-line vzdelávania, funkčné zánovné počítače. Obec skrze sociálne siete oslovila širokú verejnosť a našla niekoľkých živnostníkov ochotných darovať už nepožívané zariadenia. Spolu s humanitárnou organizáciou ADRA obec sfunkčnila a zapožičala 13 počítačov. Základná škola Bačkovík vybrala… Čítať viac

Malá rekonštrukcia Obecného úradu

Obec Bačkovík sa v druhom kvartáli roka 2021 rozhodla zrealizovať malú rekonštrukciu v priestoroch Obecného úradu Bačkovík. Zámerom rekonštrukcie bolo zväčšiť a zatepliť kanceláriu referentiek, vymeniť elektroinštaláciu a rozšíriť ju o internetovú a kamerovú sieť, obnoviť zemnenie a bleskozvod budovy a zrealizovať menšie opravy na poškodenej vodoinštalácii. Prestavbu dokončí osadenie kuchynského kúta slúžiaceho zamestnancom a oficiálnym návštevám obce. Zastupiteľstvo uvoľnilo pre potrebu opráv z rezervného… Čítať viac

Obnova aleje pri ceste

Obec Bačkovík za pomoci obyvateľov obce vysadila 9 stromov okolo cesty na Čakanovce. Finančná zbierka vo výške €445,- umožnila zakúpenie a výsadbu kontajnerovaných orechov kráľovských „seijeldorfských“ výšky 170 – 250 cm. Obec sa podujala zasadiť stromy po požiadaní Okresného úradu Košice – okolie, Odboru starostlivosti o životné prostredie o výrub 20 stromov v časti „Poddubiny“. Obec pripravuje projektovú dokumentáciu… Čítať viac

Jarná brigáda 2021

Týždeň pred Veľkou nocou (27. marca 2021) sa dobrovoľníci obce rozhodli zmenšiť čierne skládky odpadu, pozametať časť obce a odstrániť zanedbané porasty okolo cesty III. triedy. S vývozom ku kontajnerom pomohli majitelia traktorov Martin Boboňko, Miloslav Čuntala, Dušan Ovad a Dušan Petro. Všetkým, ktorí upratovali cudzí odpad a priestor ktorý nevlastnia, ďakujeme. Z obce bolo vyvezených 60 m3… Čítať viac

Rómska splnomocnenkyňa v Bačkovíku

Splnomocnenkyňa pre rómsku komunitu Andrea Bučková a zamestnanci Úradu splnomocnenca navštívili 8. 12. 2020 obec Bačkovík a rómsku osadu v obci. Zámerom návštevy bolo oboznámiť sa s problémami rómskej komunity a možnosťami riešenia problémov.

Ochrana Čističky odpadových vôd

Obec sa finančne podieľala na vybudovaní ochrany čerpadiel ČOV. Pred vstupom odpadovej vody do čističky bola vybudovaná šachta zachytávajúca objemný odpad (handry, plienky, hrubé nečistoty), ktorý v minulosti poškodzoval čerpadlá a zvyšoval náklady na prevádzku čističky. ČOV v katastri obce Bačkovík prevádzkuje obec Kecerovce. Na ČOV sú napojené obce Bačkovík, Boliarov, Kecerovce a Rankovce. Náklady na výstavbu objektu činili… Čítať viac

Renovácia striech ZŠ a MŠ v obci Bačkovík

Stav plechovej krytiny na strechách Základnej a Materskej školy Bačkovík si vyžadoval renováciu antikoróznym a ochranným náterom. Renovácia bola realizovaná v mesiacoch jún a júl 2020. Údržba si ešte vyžaduje renováciu povrchu funkčných komínov a odstránenie nepoužívaných komínov.

Pokračovanie rekonštrukcie chodníkov v strede obce

V lete 2020 sme pokračovali v rekonštrukcii chodníkov uprostred obce. Stavebné práce realizovali aktivační pracovníci obce so stavebnými zručnosťami. Okrem opráv existujúcich chodníkov obec potrebuje vybudovať ďalšie chodníky v blízkosti zrekonštruovanej cesty 3 triedy.

Rozšírenie kapacity Základnej školy

Nárast počtu detí v obci rozhodol o potrebe zmeny účelu užívania školského bytu na školské triedy. Obec začala počas letných prázdnin 2020 s rekonštrukciou Základnej školy. Prestavbu je nutné zrealizovať do konca prázdnin.

Odstránili sme ruinu protipožiarnej nádrže

V 60-tych rokoch minulého storočia bola v obci postavená protipožiarna nádrž, ktorá mala obyvateľov chrániť zásobou vody slúžiacej k haseniu v prípade požiaru. Miestni ju nazývali kúpaliskom a v letných mesiacoch využívali k príjemnému schladeniu sa. Stavba rokmi chátrala a v posledných rokoch bola bez vody. Steny a dno nádrže boli výrazne poškodené. Z dôvodu zlého technického stavu sa ju obec rozhodla odstrániť. Priestor bude zatrávnený.… Čítať viac

Čistenie potoka 2020 Správou povodia Hornádu a Bodvy

Správa povodia Hornádu a Bodvy v máji 2020 pokračovala v čistení koryta Rankovského potoka za budovou požiarnej zbrojnice a budovou Jednoty. K dokončeniu čistenia potoka je ešte potrebné usmerniť neregulovaný tok pod areálom poľnohospodárskeho družstva a v blízkosti čističky odpadových vôd.

Jarný orez stromov okolo cesty

Dlhé roky sú stromy okolo cesty 3. triedy v katastri obce Bačkovík zanedbávané. Husté koruny a náletové kroviny ohrozujú vodičov, ktorí sa v neprehľadných úsekoch zrážajú s divou zverou. Rozhodli sme sa preto s dobrovoľníkmi a aktivačnými pracovníkmi orezať koruny stromov a odstrániť náletové kroviny.

Adventná potravinová pomoc 2019

V novembri 2019 študenti EGJAK Košice pomáhali s potravinovou charitatívnou zbierkou. Jej časť dostala aj obec Bačkovík. Sociálna komisia obce ju pred pár dňami rozdelila a vybrala 13 domácností, pre ktoré bude najväčšou pomocou. Potravinovú pomoc sme predali na 4. adventnú nedeľu. Ďakujeme spoločnosti Tesco, Evanjelickej diakonii a Evanjelickému gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach.

Dostavba chodníka pri materskej škole

V sobotu 19. októbra 2019 aktivační pracovníci do betónovali časť chodníka okolo budovy Materskej školy, ktorý nespĺňal bezpečnostné podmienky a deti mohli pri prechode z triedy na detské ihrisko ľahko dôjsť k úrazu.

Oprava fasády kultúrneho domu

Po jarnom odstránení stromov, ktoré zamedzovali prístupu svetla do sály kultúrneho domu odpadla značná časť omietky a bolo ju potrebné opraviť. Fasáda stavby má patričný vek. Finančné možnosti obci nedovolili stenu zatepliť, preto sme iba opraviť omietku a opravovanú rovinu namaľovali. Opravu realizovali bratia Ovadovci so svojimi kolegami. Náklady na opravu činili čiastku € 1.569,76- (materiál, práca,… Čítať viac

Oprava výstupišťa autobusovej zastávky

Vodiči prímestskej dopravy poukazovali na nevhodnú pozíciu a nedostatočnú dĺžku výstupišťa autobusovej zastávky. Rozhodli sme sa ju preto začiatkom októbra 2019 predĺžiť a rozšíriť tak, aby vystupujúci pri východe z autobusu nemuseli prekračovať rigol zrážkovej vody. Rekonštrukciu sme realizovali za pomoci aktivačných pracovníkov a dobrovoľníkov (jesenná obecná brigáda). Takto vyzerá výsledok. Náklady na rekonštrukciu činili €1.815,91,- (stavebný materiál, práca… Čítať viac

Nová úradná tabuľa

Najviac ľudí sa v obci Bačkovík stretá na autobusovej zastávke. Preto sme do jej blízkosti v strede obce osadili novú úradnú tabuľu. Umiestňujeme na ňu základné informácie užitočné pre obyvateľov obce. Má obmedzený priestor, preto stále obec využíva veľkú úradnú tabuľu vo vestibule Obecného úradu a web stránku obce.

Jesenná brigáda 2019

V závere septembra 2019 sme sa v obci Bačkovík rozhodli zrekonštruovať výstupište autobusovej zastávky, ktoré svojou dĺžkou a polohou nevyhovovalo autobusom prímestskej dopravy. Prestavbu začali 22. 9. aktivační pracovníci odstránením starého povrchu, a nahradením dlažby v rigole rúrou. Následne osadili obrubníky, ktoré vymedzili hranice nového výstupišťa. V závere týždňa dobrovoľníci počas verejnej brigády začali ukladanie dlažby. Práce ukončí osadenie oplotenia… Čítať viac

Verejné zhromaždenie vlastníkov parciel rómskej osady Bačkovík

21. septembra 2019 sa konalo verejné zhromaždenie podielových vlastníkov parciel, na ktorých stojí rómska osada Bačkovík. Cieľom zhromaždenia bolo prezentovať legálne možnosti svojpomocnej výstavby rodinných domov sociálne znevýhodnených óbyvateľov obce za predpokladu ochoty vlastníkov parciel predať ich záujemcom o legálnu domovú výstavbu. Zhromaždenia sa zúčastnil a k prítomným prihovoril splnomocnenec Úradu vlády pre rómske komunity Abel Ravasz. Upozornil… Čítať viac

Čistenie potoka 2019

Začiatkom júla 2019 sme sa odhodlali vyčistiť steny a koryto potoka. Pred nástupom ťažkej techniky bolo potrebné ručne oškrabať steny. Následne do koryta vstúpil bager Povodia Hornádu a Bodvy, ktorý vybral najväčšie nánosy. V lete 2019 sa podarilo vyčistiť 60% dĺžky spevnených stien v zastavanej časti obce. Čistiace práce by mali pokračovať na jar v roku 2020.

Nová brána do školy

Brána do areálu Základnej školy mala skoro 40 rokov. Bol najvyšší čas ju vymeniť. Novú bránu sme osadili elektrickým pohonom s ovládaním mobilným telefónom. Veríme, že brána nám bude slúžiť ďalšie desiatky rokov.

Verejné zhromaždenie k možnostiam legálnej výstavby v rómskej osade

Dňa 6. mája  2019 sa konalo verejné zhromaždenie s témou „Legálna svojpomocná výstavba v rómskej osade Bačkovík“. O možnostiach výstavby hovoril koordinátor výstavby Proketu DOM.ov Vlado Frický a Františka Ondrášiková. Kľúčovou podmienkou legálnej výstavby je prihlásenie sa do sporivého programu SLSP a zakúpenie parcely pre výstav rodinného domu. V súčasnosti väčšina podielových vlastníkov nesúhlasí s odpredajom parciel pre domovú výstavbu. Väčšina domov… Čítať viac

Jarná brigáda 2019

V polovici apríla 2019 sme zorganizovali prvú jarnú brigádu obyvateľov obce Bačkovík. Cieľom bolo zmenšiť čierne skládky odpadu v okolí obce. Brigádu sme ukončili spoločným obedom.

Jarná burza šiat 2019

Na konci februára 2019 sme zorganizovali zbierku zánovného šatstva a následnú burzu šiat. Kus bol ponúkaný za cenu €0,50- až €1,-.

Predvianočná zbierka potravín 2018

V advente 2018 zriadila obec Bačkovík sociálnu komisiu tvorenú 2 ženami z obce a 2 ženami z rómskej osady. Komisia spolu vybrala 10 sociálne najslabších seniorov a domácností a v 4. adventnú nedeľu im na Obecnom úrade Bačkovík odovzdala zbierku potravín a drogérie, ktorú zorganizovala študenti Evanjelického gymnázia J. A. Komenského Košice za podpory obchodného reťazca Tesco. Pridajte sa k… Čítať viac

Všetky fotogaléria

Zverejnené 19. decembra 2022.
Bez úpravy .