Preskočiť na obsah

Správne poplatky

Sadzobník správnych poplatkov je prílohou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“).

Vznik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov a následky nezaplatenia poplatku

  1. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
  2. Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Odporúčanie

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a ak zákon o správnych poplatkoch pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú prílohy v elektronickej podobe.

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Bačkovík od 1. 1. 2021.