Preskočiť na obsah

Prenájom sály, kuchyne a vybavenia

Obec Bačkovík ponúka prenájom sály kultúrnemu domu obyvateľom s trvalým pobytom v obci Bačkovík trvalo žijúcim v obci, ktorých domácnosť nemá voči obci nesplatené pohľadávky (voda, kanál, odpad, dane) a prenájom bude slúžiť k rodinnej oslave alebo pohrebnej rozlúčke.

Sála Kultúrneho domu Bačkovík

Obecné zastupiteľstvo dáva súhlas k nájmu sály kultúrneho domu za iným účelom než je organizovanie rodinnej oslavy alebo pohrebnej rozlúčky na základe schválenia obecným zastupiteľstvom.

Cenník prenájmu priestorov a vybavenia

Záloha za prenájom priestorov a vybavenia (depozit):€ 300,-
Cena za prenájom sály a kuchyne:€ 100,- / 1 deň
Cena za prenájom sály a kuchyne pre potreby pohrebného pohostenia:€ 20,- / 1 deň
Cena za prenájom vybavenia:€ 0,02- / ks
Cena za prenájom skladu (nutnosť prenájmu celého vybavenia):€ 30,-
Cena za spotrebovanú elektrinu:cenník VSE

Pravidlá prenájmu priestorov

 1. Nájomca písomne alebo ústne požiada o prenájom sály, kuchyne a vybavenia v danom termíne a uhradí zálohu za prenajatý priestor a vybavenie (depozit). Bez úhrady zálohy priestor v danom termíne nemožno považovať za rezervovaný.
 2. Nájomca si prevezme zoznam vybavenia kuchyne, ktorého súčasťou je cenník nájomného za zapožičaný jedálenský riad (formulár dole). Podľa zapožičaného množstva jedálenského riadu bude po ukončení nájmu priestoru a vybavenia od vratnej zálohy (depozitu) odrátaná nájomná čiastka, prípadne cena za poškodené vybavenie.
 3. Najneskôr 3 dni pred termínom prenájmu nájomca oznámi čas, kedy si prevezme kľúče od priestoru a požadované vybavenie. (Priestor je možné prevziať 1 deň pred termínom prenájmu. Tento deň nespadá do ceny nájmu.)
 4. V dohodnutom termíne nájomca podpisom prevezme kľúče a požadované vybavenie kuchyne. Podpisom potvrdzuje, že prevzal zapožičaný riad bez poškodenia. Do preberacieho protokolu zamestnanec OcÚ zapíše hodnotu stavu elektromerov.
 5. Zamestnanec odovzdá nájomníkovi kópiu preberacieho protokolu.
 6. Po ukončení nájmu odovzdá nájomca priestor, vybavenie a kľúče nasledujúci deň do 9:00 hod. V prípade neskoršieho odovzdania priestorov je obec oprávnená účtovať nájomníkovi cenu za ďalší nájomný deň.
 7. Nájomca je povinný odovzdať pozametaný priestor a umyté a osušené vybavenie. Do odovzdávacieho protokolu sa uvedie počet poškodených kusov riadu. Tie prenajímateľ neodovzdáva. Zároveň sa do protokolu uvedie aktuálna hodnota elektromerov.
 8. V prípade nadmerného znečistenia, alebo v prípade, že zamestnanec zistí porušenie zákazu fajčenia v priestoroch budovy Kultúrneho domu (pach dymu cigariet), je obec oprávnená účtovať nájomníkovi pokutu vo výške € 33,-.
 9. V kancelárii Obecného úradu nájomca na základe odovzdávacieho protokolu uhradí:
  • Nájom za priestor
  • Nájom za zapožičaný riad podľa počtu kusov
  • Nákupnú cenu poškodeného riadu
  • Spotrebovanú elektrinu
 10. Po uhradení nájmu v celom rozsahu podľa bodu 9) je nájomcovi vrátená záloha (Depozit).

Upozornenie

Prenajímateľ je oprávnený ponechať si celú výšku zálohy v prípade, že Polícia SR informuje prenajímateľa o ohlásení narušenia nočného kľudu účastníkmi podujatia po 23:59 hod..

(Schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Uznesením č. 46/2022.)