Preskočiť na obsah

Verejná kanalizácia

Obec zabezpečuje domácnostiam odvádzanie odpadových vôd do Čističky odpadových vôd (ČOV).

Poskytovateľom služieb ČOV je obec Kecerovce. Správcom ČOV je firma VaK Servis, s.r.o. (Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad). Kvalitu vypúšťaných odpadových vôd kontroluje správca 6-krát / 12-krát ročne. Do kanalizačnej siete je pripojených 62 % obyvateľov obce. Obec vyúčtováva úpravu odpadových vôd domácnostiam 4-kráv v roku.

Evidencia štandardov kvality – odpadová voda

Obec zverejňuje Štandardy kvality, aby odberateľ za cenu, ktorú platí, dostával primeranú kvalitu spracovania odpadovej vody.

ÚRSO hodnotí v zmysle platnej legislatívy úroveň dodržiavania štandardov kvality regulovanými subjektami v oblasti elektroenergetiky, plynárenstva, tepelnej energetiky a vodárenstva. Dôvodom pre zavedenie takejto regulácie kvality je riziko, že by dodávatelia, či prevádzkovatelia sústav a sietí, mohli zneužiť svoje dominantné postavenie na úkor odberateľa, ktorý je na dodávku elektriny, plynu, tepla a vody odkázaný.

Nadpis

Zverejnené

Všetky dokumenty

Domácnosť je povinná pripojiť nehnuteľnosť, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia, ak to nevyžaduje neprimerane náklady. Vlastník stavby, pri ktorej bola pred vybudovaním obecnej kanalizácie povolená žumpa, je podľa zákona povinný pripojiť stavbu na verejnú kanalizáciu do 31. 12. 2021.

Domácnosť bez možnosti pripojenia stavby na verejnú kanalizáciu musí mať povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami (domáca čistička odpadových vôd).

Upozornenie

Do kanalizačnej siete je zakázané vypúšťať povrchovú dažďovú vodu. Do stokovej siete (rigoly dažďovej vody) je zakázané vypúšťať obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní odpadových vôd.

Postup pripojenia kanalizačnej prípojky

Vlastník nehnuteľnosti je povinný ju pripojiť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky miesta a spôsobu pripojenia.

Postup odberateľa pri zriaďovaní kanalizačnej prípojky

 1. Vlastník nehnuteľnosti (alebo osoba poverená vlastníkom) predloží Obecnému úradu vyplnený formulár „Ohlásenie drobnej stavby – kanalizačná prípojka“ (formulár nižšie) s povinnými prílohami.
 2. Obecný úrad po prijatí kompletnej dokumentácie k „Ohláseniu drobnej stavby – kanalizačná prípojka“ vydá písomné stanovisko k žiadosti.
 3. Vlastník nehnuteľnosti podá žiadosť o pripojenie do verejnej kanalizácie (formulár nižšie) a podpíše s obcou zmluvu o likvidácii odpadovej vody.
 4. Vlastník nehnuteľnosti zrealizuje výstavbu napojenia na verejnú kanalizáciu na základe súhlasného stanoviska obce za technických podmienok uvedených v stanovisku.

Dokumenty na stiahnutie

Žiadne dokumenty

Zásady pripájania a účel využitia kanalizačnej prípojky

 1. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje jedna samostatná prípojka. Odkanalizovanie dvoch a viacerých nehnuteľností jednou spoločnou kanalizačnou prípojkou je možné len v odôvodnených prípadoch a to so súhlasom správcu verejnej kanalizácie.
 2. Tvorca stokového odpadu môže do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne splaškovú odpadovú vodu v množstve skutočnej spotreby.
 3. Tvorca stokového odpadu nesmie do verejnej kanalizácie vypúšťať odpadovú vodu zo žumpy, septiku alebo domácej čističky odpadových vôd.
 4. Tvorca stokového odpadu nesmie do verejnej kanalizácie vypúšťať dažďovú vodu, drenážnu vodu, priesakovú vodu, alebo inú balastnú vodu, ktorá by narieďovala splaškovú odpadovú vodu a hydraulicky zaťažovala kanalizačnú sieť.
 5. Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať odpadové vody v miere znečistenia, ktoré zodpovedá prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie. Pre tvorcov stokového odpadu z domácností a nerozhodujúcich producentov platia všeobecné limity znečistenia charakteristické pre komunálne odpadové vody (STN 75 6401).
 6. Tvorca odpadových vôd nesmie do verejnej kanalizácie vypustiť obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v prílohe č.1 k Zákonu č.364/2004 Z. z. o vodách.
 7. Množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa vypočíta podľa prílohy č.1 k Vyhláške MŽP SR č. 397/2003 Z. z..

Technické podmienky pre zriadenie kanalizačnej prípojky

 1. Do verejnej kanalizácie sa prípojkou odvádzajú len splaškové odpadové vody vznikajúce výhradne bežnou prevádzkou domácnosti, resp. činnosťou prevádzky nevýrobného charakteru. Vzhľadom na charakter verejnej kanalizácie (splašková) nesmú byť do prípojky pripojené dažďové zvody a drenážne systémy.
 2. Najmenšia menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej prípojky je DN 150. Kanalizačné prípojky väčšie ako DN 200 je potrebné doložiť hydrotechnickým výpočtom.
 3. Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky a DN 150 je 2%, DN 200 je 1%.
 4. Kanalizačná prípojka musí byť čo najkratšia, priama, v jednom sklone, z jedného druhu materiálu a rovnakého profilu (svetlosti). V prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta.
 5. Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC, PP a PE. Iný materiál je možné použiť len v súlade s platnými STN pri zabezpečení 100% vodotesnosti samostatných rúr a spojov.
 6. Na verejnú kanalizáciu sa nehnuteľnosť môže pripojiť len ak technické parametre prípojky a technické podmienky, týkajúce sa miesta a spôsobu napojenia, vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti za každých okolností a kanalizačná prípojka vyhovuje podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.
 7. V prípade nepriaznivých výškových pomerov sa tvorca spláškového odpadu napojí na verejnú kanalizáciu výtlačným potrubím a odpadovú vodu dopravuje do revíznej kanalizačnej šachty prečerpávaním cez zriadenú domovú čerpaciu stanicu (čerpaciu šachtu) odpadových vôd. Akumulačná nádrž čerpacej stanice má mať maximálny objem 600l, čo je cca jednodňová spotreba vody priemernej domácnsti.
 8. Kanalizačná revízna šachta sa osádza na hranici pozemku. Kanalizačné potrubie musí byť priamo napojené od nehnuteľnosti až do revíznej kanalizačnej šachty. Potrubie nesmie byť prerušené (napríklad objektom žumpy). Žumpa musí byť vyradené z prevádzky.
 9. Kanalizačná prípojka nesmie byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do žumpy, septiku alebo domovej čistiarne, kde sa bude akumulovať a následne odtekať do kanalizačnej prípojky. V prípade nutnosti trasovania prípojky miestom týchto zariadení je potrebné ich odstrániť, resp. zasypať.
 10. Do kanalizačnej prípojky sa nesmie prečerpávať obsah žúmp, septikov a domových čistiarní a vypúšťať látky chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie.
 11. Vlastník nehnuteľnosti je povinný udržiavať časť prípojky, ktorú vybudoval na vlastné náklady a vykonávať na nej údržbu a opravy.

Kanalizácia v číslach

Cena úpravy odpadovej vody pre koncového užívateľa (osoba) od 1.10.2023€ 25,50 / rok
Cena úpravy odpadovej vody pre koncového užívateľa (osoba) do 30.9.2023€ 17,34 / rok