Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Bačkovík.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Bačkovík v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste a zároveň

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Samostatný odborný referent.

S nástupom od 1.4.2024

Miesto výkonu práce: Obecný úrad Bačkovík

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov :

 •  ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (ekonomické výhodou)
 • pokročilé počítačové zručnosti (Word, Excel, internet),
 • ovládanie slovenského jazyka po gramatickej, lexikálnej a štylistickej stránke,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe minimálne 2 roky

Osobnostné predpoklady :

Bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, zmysel pre presnosť, poriadok

a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením, zvládanie záťažových situácií, spoločenské vystupovanie, komunikatívnosť.

Náplň práce:

 • Administratívne práce súvisiace so zabezpečením chodu kancelárie a elektronickej podateľne v informačnom systéme a správa elektronickej schránky obce (www.slovensko.sk)
 • Samostatné odborné vybavovanie agendy na úseku životného prostredia (malý zdroj znečistenia ovzdušia, vodné stavby)
 • Ochrana prírody a krajiny – výruby drevín
 • Stavebná agenda – drobné stavby a stavebné úpravy, vydávanie príslušných potvrdení k žiadostiam o stavebné a kolaudačné rozhodnutie.
 • Zabezpečovanie plnenia úloh obce v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany a hospodárskej mobilizácie po organizačnej, administratívnej a legislatívnej stránke
 • Osvedčovanie podpisov a listín
 • Ostatné administratívne práce podľa pokynu nadriadeného
 • Vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov obce (dochádzky, pracovné zmluvy, osobné spisy…)
 • Činnosť zapisovateľky OZ – vedenie evidencie, záznamov, protokolov, spracovanie zápisnice a uznesení
 • Spracovanie prehľadov a štatistických výkazov
 • Kontrola platnosti a spracovanie VZN a vnútorných predpisov obce
 • Spracovanie žiadostí o dotácie pre ZŠ a MŠ (strava HN a školské pomôcky) a ich vyúčtovanie.
 • Školské výkazy pre ZŠ a MŠ bez právnej subjektivity (EDUZBER, Výkazy k správe o hospodárení)
 • Práca s itms2014+ – vyúčtovanie dotácii z EU fondov, monitorovacie správy (MOaPS)
 • Príprava podkladov pre účtovnú agendu – zapisovanie faktúr, objednávky
 • Práca s internetbankingom – úhrady faktúr, miezd, platobných príkazov…

Platové podmienky:

v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh pracovného pomeru a úväzok: Hlavný pracovný pomer, plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Štruktúrovaný životopis a prehľad predchádzajúcich zamestnaní
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania osobne do podateľne Obecného úradu Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45  alebo elektronicky spolu s požadovanými dokladmi alebo poštou na adresu :

Obec Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45, najneskôr do 18.03.2024 (vrátane).

Kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.

Podmienkou pre zaradenie do výberového konania je uvedenie e-mailového kontaktu, nakoľko odpovede na žiadosti budú zasielané na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Prílohy

Popis

Obec Bačkovík vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na 4 pracovné miesta v miestnej občianskej a preventívnej službe

na pracovnú pozíciu: člen MOaPS

Miesto výkonu práce: Obec Bačkovík

Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 01.01.2024

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer na dobu určitú do ukončenia projektu s kódom výzvy PSK-UV-001-2023-DV ESF+, predpokladané trvanie projektu 30 mesiacov (do 30.06.2026).

Informácie o pracovnom mieste: 

Náplň práce:

 1. poskytuje asistenčné služby a informuje obyvateľov o ochrane zdravia a zdravotnej prevencii,
 2. kontroluje dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na verejných priestranstvách v obci Bačkovík;
 3. monitoruje a dohliada nad ochranou verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním a iným protiprávnym konaním v spolupráci s príslušnými subjektmi;
 4. monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez komunikácie a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu;
 5. kontroluje školskú dochádzku a preventívne pôsobí na elimináciu vzniku a prehlbovania záškoláctva a iných negatívnych javov;
 6. kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže bez prítomnosti rodičov;
 7. je účastný a nápomocný, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK;
 8. monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom a je nápomocný hliadke Policajného zboru SR;
 9. dohliada nad poriadkom a bezpečnosťou v obci Bačkovík;
 10. podporuje senzibilizáciu verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov; väčšinovým obyvateľstvom a je nápomocný hliadke Policajného zboru SR;
 11. podporuje senzibilizáciu verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov;
 12. upozorňuje a monitoruje správne nakladanie s odpadom (kontrola zberných nádob) a upozorňovanie na dôsledky nesprávneho nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie obyvateľov MRK;
 13. upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar, monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok a podieľa sa pri zabezpečovaní odstraňovania nelegálnych skládok s oprávneným a zodpovedným subjektom;
 14. vykonáva ďalšie činnosti v zmysle Zoznamu oprávnených aktivít v rámci výzvy PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ podľa potreby.

Kvalifikačné predpoklady a minimálne požiadavky na pozíciu člena rómskej občianskej hliadky sú:

 • vek minimálne 18 rokov,
 • dobrý zdravotný stav,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • prirodzená autorita v miestnej komunite a znalosť pomerov miestnej rómskej komunity,
 • bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

1.         žiadosť o zaradenie do výberového konania,

2.         životopis záujemcu, originál podpísaný žiadateľom,

3.         výpis z registra trestov,

4.         aktuálny doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pozície MOaPS od obvodného lekára,

5.     písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov, pre účely výberového konania podľa    zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

6.         čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Predpokladaný termín výberového konania je dňa

20.12.2023 o 10:00 hod. v priestoroch obecného úradu v Bačkovíku, Bačkovík 41, 044 45.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne v kancelárii obecného úradu, alebo zaslať poštou na adresu:

Obec Bačkovík,

Bačkovík 41

044 45  Bačkovík

v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie: MOaPS – NEOTVÁRAŤ“.

Lehota na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je do 18.12.2023 do 12:00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Smerodajný je termín doručenia, nie dátum podania žiadosti na poštovú prepravu.

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Predloženie kompletným dokladov je nevyhnutnou podmienkou účasti uchádzača na výberovom konaní.

Výberové konanie bude prebiehať pohovorom pred výberovou komisiou zriadenou vyhlasovateľom tohto výberového konania.