Preskočiť na obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť poradný orgán (komisiu) obecného zastupiteľstva. Komisia je oprávnená predkladať zastupiteľstvu podnety a stanoviská v záležitostiach, pre ktoré bola zriadená.

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

PredsedaFrantišek Joška
ČlenoviaTibor Gábor, Pavol Gábor
PoslanieKomisia hlavne:
– predvoláva obyvateľov, na ktorých bola podaná sťažnosť v záležitosti občianskeho spolunažívania,
– predvoláva obyvateľov, na ktorých bola podaná sťažnosť v záležitosti rušenia nočného kľudu,
– vypracúva stanoviská a odporúčania k stavu životného prostredia v katastrálnom území obce,
– organizuje brigády zlepšujúce stav životného prostredia v katastrálnom území obce,
– kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení v záležitostiach, pre ktoré bola zriadená,
– vyjadruje sa k navrhovaným uzneseniam obecného zastupiteľstva v záležitostiach, pre ktoré bola zriadená,
– navrhuje obecnému zastupiteľstvu všeobecne záväzné nariadenia v záležitostiach, pre ktoré bola zriadená.

Finančná komisia

PredsedaEmil Joška
ČlenoviaMichal Gona
PoslanieKomisia hlavne:
– vypracúva stanovisko k rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom,
– spolupracuje pri vypracovaní všeobecne záväzných nariadení finančnej oblasti,
– vypracúva stanovisko k návrhu záverečného účtu,
– kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení ekonomickej oblasti,
– vypracúva stanovisko k stavu programu hospodárskeho rozvoja obce,
– navrhuje ciele, opatrenia a aktivity programu hospodárskeho rozvoja obce pre nastávajúce programové obdobie.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi

PredsedaEmil Joška
ČlenoviaMartin Boboňko, Michal Gona
PoslanieOsobitné postavenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

1. V súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecné zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
2. Komisia je zložená výlučne z poslancov OZ. V komisii musí mať po jednom zástupcovi každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v OZ. Ak sú v OZ aj nezávislí kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu.

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie:

– prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva,
– v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie,
podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu[1] na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
– sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
– predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
– skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
– udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona,
– kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie návrhov.