Preskočiť na obsah

Lokalita :: NOVÝ BAČKOVÍK

Obec Bačkovík od roku 2019 pripravuje podmienky pre individuálnu výstavbu rodinných domov. Lokalita Kapusťanky – Obrazec pozostáva z 28 stavebných parciel.

Prístup k pozemkom

Obec v lokalite Kapusťanky obdržala parcelu šírky cesty a v roku 2020 upravila územný plán umožňujúci výstavbu (Dodatok č. 2) v uvedenej lokalite. Následne zabezpečila projektovú dokumentáciu miestnej komunikácie (február 2021) a získala územné konanie pre jej budúcu výstavbu (máj 2021).

Náhľad situačného výkresu novej komunikácie v lokalite Kapusťanky – Obrazec.

Vlastníci väčšiny pozemkov podpísali s obcou zmluvu o sprístupnení pozemkov výstavbou podložia (september 2021). Obec zrealizovala výstavbu spevneného podložia (jún 2022) a sprístupnila 28 stavebných parciel. Investícia bola realizovaná podielovou spoluúčasťou majiteľov sprístupnených pozemkov a obce. Investujúci vlastníci obdržali zmluvu o práve prechodu po pozemku obce (november 2022).

Výstavba distribučnej siete elektriny

Obec podpísala zmluvu s Východoslovenskou distribučnou, a. s. (VSD) o výstavbe distribučnej siete v uvedenej lokalite (júl 2021). Vlastníci 25 parciel prejavili písomný záujem o výstavbu odberného miesta elektriny na hranici pozemku. VSD obdržala územné rozhodnutie k výstavbe trasy NN (november 2022). 16. novembra 2022 podala obec Bačkovík na stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie k výstavbe trasy NN. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 23.1.2023.

Harmonogram výstavby občianskej vybavenosti

ČasťPredpokladaný termín dokončeniaForma financovania
Spevnené podložie prístupovej parcelyzrealizované 6/2022vlastníci sprístupnených pozemkov a obec
Distribučná sieť VSDvo výstavbe – 3/2023VSD
Miestna komunikácianeznámy
Obecný vodovod (dostavba)neznámy
Obecná kanalizácia (dostavba)neznámy

Fotogaléria