Preskočiť na obsah

Miestna občianska poriadková služba

Kontakt: 0910 434 910 0948 734 884
HLIADKU JE MOŽNÉ KONTAKTOVAŤ V ČASE 8:00 – 23:00 HOD..

Občianska hliadka pomáha v obci udržiavať verejný poriadok a podporovať dobré spolunažívanie obyvateľov obce. Každý obyvateľ obce je oprávnený vyžadovať od ostatných spoluobčanov dodržiavanie štátnych zákonov a obecných nariadení. Rešpektovanie pravidiel vzájomného spolunažívania posilňuje súdržnosť medzi obyvateľmi obce.

Členovia občianskej hliadky

Činnosť občianskej hliadky

:: Ochrana súkromného a verejného majetku

 • dohliada nad znečisťovaním verejných priestranstiev,
 • dohliada nad vandalizmom,
 • predchádza poškodzovaniu verejného a súkromného majetku,
 • kontroluje ochranu záhrad a rodinných domov bez trvalého užívania.

:: Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

 • kontroluje pohyb maloletých detí po 22.00 hod. bez prítomnosti rodičov,
 • kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže,
 • kontroluje školopovinné deti v obci počas vyučovania, zisťuje príčiny neúčasti na vyučovaní.

:: Ochrany životného prostredia

 • upozorňuje občanov na správne zaobchádzanie s komunálnym odpadom,
 • zamedzuje protiprávnemu konaniu (zákaz umiestňovania odpadu mimo odpadových nádob, do roklín, k rieke, do lesa),
 • kontroluje miesta vzniku skládok odpadu,
 • upozorňuje na zákaz pálenia odpadu na verejných priestranstvách, v kotloch a pieckach,
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy a porastov, oznamuje skutočnosť obci.

:: Ochrana bezpečnosti cestnej premávky

 • zabezpečuje bezpečnosť detí počas ich odchodu do školy a zo školy,
 • kontroluje a okamžite nahlasuje Polícii prípady jázd vodičov motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou.

Financovanie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu: Zvýšenie zamestnanosti a ochrana obce – Miestne poriadkové služby v obci Bačkovík
Hlavný cieľ projektu: 312080010 – 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.
Trvanie projektu: 2/2022 – 4/2023
Nenávratný finančný príspevok: € 64.523,77-
Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt.
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR