Preskočiť na obsah

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Podrobností o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane určí obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení.

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:

  • daň zo stavieb,
  • daň z pozemkov,
  • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Daň z nehnuteľností sa platí vopred. Daň z nehnuteľností zaplatená napríklad v januári 2020 je daň z nehnuteľností za rok 2020 nie za rok, ktorý uplynul.

Vznik daňovej povinnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorý sa v priebehu uplynulého roka stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností. Daňová povinnosť mu vznikla 1. januára po zdaňovacom období, v ktorom sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Výpočet a splatnosť dane z nehnuteľností na aktuálny rok

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Daňovník nevyčísľuje daň z nehnuteľností v daňovom priznaní. Do priznania, (prípadne čiastkového priznania) uvádza informácie rozhodujúce pre výpočet dane ako napríklad rozlohu pozemku, počet podlaží a podobne.

Daň z nehnuteľností vypočíta správca dane (obec), ktorý daňovníkovi doručí rozhodnutie o vyrubenej dani. Správca dane vyrubuje daň z nehnuteľností každoročne na základe daňovníkovho posledného priznania k dani z nehnuteľnosti.

PRÍKLAD – NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTI DEDENÍM

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka „daňová povinnosť“ dedičovi vzniká prvým dňom nastávajúceho mesiaca, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (1. január po zdaňovacom období).

Správca dane

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

Podávanie daňového priznania

Daňové priznanie podávate ako daňovník (osoba, ktorá má daňovú povinnosť), osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Upozornenie

V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky.

Ak je pozemok a stavba v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

Spomínaná dohoda spoluvlastníkov o ustanovení si zástupcu sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok alebo stavbu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva len jeden z manželov.

Ako postupovať v prípade daňového priznania?

Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane (obci, podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza) na predpísanom tlačive [.pdf, 1023.6 kB].

Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku (napr. kópiu rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne.

Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu alebo ho zaslať poštou.

Aké typy daňových priznaní rozlišujeme?

  • Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate daňové priznanie prvýkrát.
  • Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v minulosti priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena napr. vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo).
  • Dodatočné priznanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.
  • Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Je možné podať daňové priznanie elektronicky?

V súčasnom zdaňovacom období obec Bačkovík neumožňuje podať daňové priznanie elektronicky. Túto možnosť zverejní v budúcnosti obec na svojom webovom sídle vo forme prijatého všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom ustanoví všetky podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb.

Platenie dane

Správca dane vám pošle výmer za príslušné zdaňovacie obdobie s uvedením výšky dane spravidla do 15. mája. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností aj v splátkach, pričom lehotu splatnosti jednotlivých splátok určí v rozhodnutí, ktorým daň vyrubuje.

Sankcie

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur.

Vysvetľujúce zákony

  • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady