Preskočiť na obsah

Stavebná agenda

Obec na základe stavebnej legislatívy vydáva následné povolenia:

 • Povolenie vjazdu z miestnej komunikácie
 • Povolenie drobnej stavby
 • Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
 • Zriadenie žumpy
 • Zriadenie studne
 • Pripojenie do verejného vodovodu
 • Pripojenie do verejnej kanalizácie
 • Zriadenie malého zdroja znečistenia ovzdušia
 • Odstránenie stavby
 • Dodatočné povolenie stavby
 • Kolaudácia stavby

Žiadosti možno predkladať v papierovej alebo elektronickej forme (prostredníctvom elektronickej schránky s použitím elektronického občianskeho preukazu).

V prípade príloh, ktorých originály nie je možné predkladať elektronicky, je žiadosti nutné odovzdať v papierovej podobe osobne na Obecnom úrade Bačkovík, respektíve Spoločnom obecnom úrade Bidovce (Stavebný úrad).

Žiadosti sa nachádzajú v Podateľní tlačív.