Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce – Terézia Kinlovičová

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných zákonov a nariadení.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór okrem iného vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce, predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti, správu o kontrolnej činnosti, správu o výsledkoch kontrol, vybavuje sťažnosti a plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Zodpovedná osoba v zmysle zákona o nahlasovaní protispoločenskej činnosti

Terézia Kinlovičová, kontakt: kontrolor@gmail.com

Zodpovedná osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Terézia Kinlovičová, kontakt: t.kinlovicova@gmail.com

Nadpis

Zverejnené

Všetky dokumenty