Preskočiť na obsah

Odpadové hospodárstvo

Obec zabezpečuje hospodárenie s komunálnym odpadom, jeho odvoz a likvidáciu.

Obyvatelia obce majú nárok na bezplatný odvoz triedeného odpadu, elektro odpadu a nebezpečného odpadu.

Systém zberu

Zber komunálneho odpadu po vytriedení je zabezpečovaný formou nádob na komunálny odpad (čierne nádoby) a ich vývoz v dvojtýždňovom intervale (vždy v utorok).

Zber triedeného odpadu je zabezpečovaný formou farebných vriec na triedený odpad a ich vývoz v termínoch zvozu. Vrecia dostáva domácnosť bezplatne. Obyvatelia majú možnosť využiť k uskladňovaniu triedeného odpadu certifikované farebné nádoby na triedené zložky odpadu.

Domácnosť má nárok na bezplatné obdržanie prvej nádoby na netriedený odpad (čierna nádoba), alebo väčšieho počtu nádob v prípade početnejšej domácnosti, ak jej v minulosti nebola vydaná.

Farebné nádoby na triedené zložky odpadu si domácnosti môžu za úhradu zakúpiť na obecnom úrade.

Elektro odpad je možné celoročne odovzdávať na obecnom úrade. 2-krát v roku je zabezpečovaný zber a odvoz z obce.

Nebezpečný odpad je možné celoročne odovzdávať na obecnom úrade. Jeho likvidáciu zabezpečuje obec v intervale podľa nazhromaždeného množstva.

Povinnosť odstrániť nezákonne uložený odpad vychádza z ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, § 15 ods. je povinnosť:

(1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu uvedenému v odseku 1.

Nájdenie nezákonne uloženého odpadu je však stav, ktorý nastal po protiprávnom konaní neznámej osoby. Protiprávnym preto, lebo táto neznáma osoba (pôvodca) spáchala priestupok uvedený v § 115 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch tým, že uložila alebo ponechala odpad na inom mieste, než na mieste určenom obcou [§ 13 písm. a)]. Za priestupok podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch možno uložiť pokutu do 1 500 eur.

V prípade, že sa nezákonným uložením odpadu spôsobila vlastníkovi nehnuteľnosti škoda vyššia ako 266,- eur, ide o spáchanie trestného činu podľa zákona číslo 300/2005 Z.z. trestný zákon, konkrétne podľa § 300 až 302 Trestného zákona. V takomto prípade OÚŽP nezačne správne konanie, ale odstúpi celú vec Policajnému zboru.

Po doručení oznámenia na Okresný úrad v Bratislave – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚŽP“), je OÚŽP povinný začať správne konanie vo veci.

Ak sa ani na základe správneho konania nepodarí nájsť „pôvodcu odpadu“, OÚŽP vydá rozhodnutie o povinnej osobe, ktorá musí nezákonne uložený odpad odstrániť. Ak sa jedná o komunálny a drobný stavebný odpad, túto povinnosť má obec.

Nahlasovanie nelegálnych skládok

Pod pojmom „nelegálna skládka“ sa rozumie odpad uložený v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto skládky vznikajú nedisciplinovanosťou občanov v spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi.

Občania odpad umiestnený v rozpore so zákonom môžu nahlásiť písomne na Okresný úrad Košice okolie, Hroncova 13, 040 01 Košice, alebo na Obecný úrad Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45 Bidovce, alebo elektronicky, e-mailom na adresu obecny.urad@backovik.sk .

Možnosti hospodárenia s odpadom v budúcnosti

Tri štvrtiny nevytriedeného odpadu vytvára dostatočný priestor k hľadaniu možností hospodárnejšieho zaobchádzania s odpadom a tým znižovania nákladov na vývoz komunálneho odpadu. Na čo je potrebné pamätať:

 • Možnosti triedenia odpadu domácností nie sú dostatočne využité. Hmotnosť nevytriedeného komunálneho odpadu domácnosti je vysoká. V nádobách komunálneho odpadu je odpad, ktorý môže domácnosť zhodnotiť, alebo s ním naložiť ekologicky bez potreby odovzdať ho spoločnosti zabezpečujúcej odvoz( biologický odpad, popol, šatstvo, triedené zložky odpadu).
 • Sezónny vývoz odpadu domácností. Domácnosti sa v jarnom a jesennom veľkoobjemovom vývoze odpadu snažia zbaviť nepotrebných predmetov minulosti. Stojí za zváženie premýšľať, čo všetko si do domácností prinášať a k čomu to domácnosť použije.
 • Likvidácia ekologických záťaží z minulosti. Domácnosti v Rómskej osade v minulosti nedostali do domácnosti nádoby na komunálny odpad, vývozca odpadu nezabezpečoval v každom termíne vývozu zber odpadu z danej lokality, čo rokmi vytvorilo ekologickú a finančnú záťaž. Snaha obyvateľov Rómskej osady odstrániť čierne skládky odpadu umožní do 5 rokov odstránenie ekologickú záťaž a v budúcnosti znížiť náklady na hospodárenie s odpadom.
 • Opätovná tvorba čiernych skládok. Pretrvávajúci návyk umiestňovať komunálny odpad do prírody je pre obec rizikom, nakoľko zväčšuje ekologickú a finančnú záťaž obyvateľov obce. Náklady na odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu pritom hradia obyvatelia v poplatku za vývoz komunálneho odpadu.
 • Odpadová chudoba. (Sociálne slabé domácnosti zhromažďujú nepoužiteľný materiál, ktorý nedokážu druhotne využiť a tak vytvárajú nadmerný odpad.)
 • Zaobchádzanie s biologickým odpadom. Do nádob komunálneho odpadu domácností vkladajú biologický odpad vhodný na ďalšie domáce spracovanie (Kompostovanie vytvorí užitočné hnojivo. Popol z vykurovania drevom je hnojivom.)
 • Nevhodné umiestňovanie stavebného odpadu do kontajnerov sezónneho zberu odpadu. (Sezónne veľkokapacitné kontajneri sú určené k vývozu nespracovaného biologického odpadu.)
 • Obec neprevádzkuje zberný dvor. Zberný dvoj poskytuje obciam možnosť dotrieďovať odpad a jeho hospodárnejšie a ekologickejšie spracovanie.

Váhový zber odpadu

Vývozca odpadu v roku 2021 na nádoby nevytriedeného komunálneho odpadu namontovať evidenčné čipy a od októbra 2021 obec eviduje hmotnosť nevytriedeného odpadu domácností. V priebehu prvého polroka 2022 obec vypracuje analýzu váhového zberu odpadu a predstaví návrh sadzieb poplatkov pre rok 2023 lepšie zodpovedajúci nakladaniu s odpadom domácností. Návrh bude predmetom verejnej diskusie. Obec by v budúcnosti rada ponúkla domácnostiam mesačný prehľad hospodárenia so zákonnými a zmluvnými službami formou elektronického výpisu.

Obec zverejňuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za odpad (VZN 1/2022) platobný výmer poplatku domácnosti vypočítaný na základe evidencie vývozu odpadu 2021.

Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Bačkovík na rok 2023 (VZN 1/2023)

(Výňatok)

§ 4 – Sadzby poplatku

 1. Obec BAČKOVÍK stanovuje sadzbu za zdaňovacie obdobie – kalendárny rok:
 1. pri nehnuteľnosti, ktorá slúži na bývanie – podľa počtu bývajúcich osôb – 0,055 €/ deň na osobu a kalendárny rok za zmesový komunálny odpad. (0,055 x 365 = 20,075 = 20,00 €/rok)
 2. právnická osoba: 50,- € za jednu odpadovú nádobu.
 3. Základná škola a Materská škola – 9,50 € za každý uskutočnený vývoz jednej 1100 litrovej nádoby.
 4. Poplatok za drobný stavebný odpad (DSO) a to 0,075 € za kg.
 5. počet odpadových nádob pre domácnosti sa určuje nasledovne:

-pre RD s 1-5 členmi – 1 nádoba,

-pre RD so 6-10 členmi – 2 nádoby

-pre RD s 11-15 členmi – 3 nádoby…

-pre právnické subjekty – počet nádob sa určí vzájomnou dohodou.

-prvú odpadovú nádobu pre domácnosť so súpisným číslom poskytne obec zdarma.

Obec zabezpečí odvoz odpadu 110 litrových smetných nádob 26 x do roka /každý druhý týždeň/.

§ 8 – Vrátenie poplatku

 1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
 2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: Napr.:
 3. Poplatník nesmie byť dlžníkom obce
 4. Musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.)

§ 9 – Odpustenie poplatku

 1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Bačkovík.
 2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Bačkovík, a to: Napr.
 3. potvrdenie  nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
 4. potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
 5. potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
 6. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
 7. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31. 12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

Úplné znenie nariadenia

Ako rozumne nakladať s odpadom – Praktické rady

Už počas nákupu premýšľajte nad tým, koľko odpadu prinesiete do domácnosti a ak môžete jeho množstvo zmenšiť, urobte to.

Efektívne trieďte odpady a do „komunálu“ dávajte iba to, čo tam patrí.

 • Skontrolujte si, čo kam patrí pri triedení odpadu
 • Nezahlcujte nádobu biologickým odpadom (zvyšky z potravín, lístie, drevo), popolom, plastami, sklom, papierom a železom.
 • Zmenšujte množstvo nevytriedeného zmesového odpadu efektívnym triedením v domácnosti.
 • Upozornite ostatných členov domácnosti na negatívny dopad netriedenia odpadu a motivujte ich vhodným návykom.
 • Využite možnosť zdarma získať vrecia na triedený odpad – plasty, sklo, papier. (Vrecia vám radi vydajú na Obecnom úrade.)

Kompostujte a zužitkujte odpadové drevo.

 • Domáci komposter a správny postup kompostovania premení odpad na užitočné hnojivo.
 • Využite možnosť zapožičať si z obce drvičku konárov a premeňte odpadové drevo na teplo.

Neumiestňujte odpady do prírody v okolí obce.

 • Nadbytočné náklady obce na odstraňovanie čiernych skládok odpadu zvyšujú obyvateľom poplatky za vývoz odpadu.

Chráňte prírodu vo svojom okolí a upozorňujte spoluobčanov, ktorí ju znečisťujú. Naše deti ju budú potrebovať.

Najčastejšie otázky – Hospodárenie s odpadom

Obsluha vývozu triedeného odpadu mi nevrátila farebné vrecia? Čo mám robiť?

 • Farebné vrecia na triedený odpad si môžete bezplatne prevziať v kancelárii obecného úradu.

Prečo obec zverejňuje pomer vytriedenia odpadu za kalendárny rok? Aké výhody a nevýhody to obyvateľom prináša?

 • Je to zákonná povinnosť obce.
 • Súčasný nízky pomer vytriedenia odpadu neznamená pre obyvateľov obce nevýhodu. Obec má na vývoz odpadu podpísanú zmluvu s firmou, ktorá nevytriedený zmesový odpad spaľuje, nie skládkuje.
 • Ak by v budúcnosti obec odovzdávala odpad firme, ktorá nevytriedený odpad umiestňuje na skládky, obec by bola povinná platiť každoročne „pokutu“ za nízku mieru vytriedenia odpadu domácnosťami.
 • Ak by sa v budúcnosti zmenila legislatíva a „pokutu“ za nízku mieru vytriedenia by museli platiť aj obce odovzdávajúce odpad spaľovni, znamenalo by to zvýšenie poplatku za vývoz odpadu.

Kto každý má povinnosť platiť za vývoz odpadu?

 • Povinnosť uhrádzať poplatok určuje Zákon č . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.
 • Za poplatníka sa podľa § 77, odsek 2 považuje (a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce, (b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce.

Obsluha vývozu odpadu poškodila moju nádobu? Ako postupovať?

 • Upozornite na poškodenie kanceláriu Obecného úradu a svoju adresu a telefónne číslo nahláste na tel. 0904 848 904.
 • Obec skutočnosť oznámi firme vyvážajúcej odpad. V prípade oprávnenosti (vozidlo zaznamenáva manipuláciu s nádobami formou video záznamu) Vám bude dodaná nová nádoba.

Chráňte prírodu vo svojom okolí a upozorňujte spoluobčanov, ktorí ju znečisťujú. Naše deti ju budú potrebovať.