Preskočiť na obsah

Výberové konanie – Samostatný odborný referent

Zverejnené
6. marca 2024
Kategória

Obec Bačkovík v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste a zároveň

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Samostatný odborný referent.

S nástupom od 1.4.2024

Miesto výkonu práce: Obecný úrad Bačkovík

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov :

 •  ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (ekonomické výhodou)
 • pokročilé počítačové zručnosti (Word, Excel, internet),
 • ovládanie slovenského jazyka po gramatickej, lexikálnej a štylistickej stránke,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe minimálne 2 roky

Osobnostné predpoklady :

Bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, zmysel pre presnosť, poriadok

a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením, zvládanie záťažových situácií, spoločenské vystupovanie, komunikatívnosť.

Náplň práce:

 • Administratívne práce súvisiace so zabezpečením chodu kancelárie a elektronickej podateľne v informačnom systéme a správa elektronickej schránky obce (www.slovensko.sk)
 • Samostatné odborné vybavovanie agendy na úseku životného prostredia (malý zdroj znečistenia ovzdušia, vodné stavby)
 • Ochrana prírody a krajiny – výruby drevín
 • Stavebná agenda – drobné stavby a stavebné úpravy, vydávanie príslušných potvrdení k žiadostiam o stavebné a kolaudačné rozhodnutie.
 • Zabezpečovanie plnenia úloh obce v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany a hospodárskej mobilizácie po organizačnej, administratívnej a legislatívnej stránke
 • Osvedčovanie podpisov a listín
 • Ostatné administratívne práce podľa pokynu nadriadeného
 • Vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov obce (dochádzky, pracovné zmluvy, osobné spisy…)
 • Činnosť zapisovateľky OZ – vedenie evidencie, záznamov, protokolov, spracovanie zápisnice a uznesení
 • Spracovanie prehľadov a štatistických výkazov
 • Kontrola platnosti a spracovanie VZN a vnútorných predpisov obce
 • Spracovanie žiadostí o dotácie pre ZŠ a MŠ (strava HN a školské pomôcky) a ich vyúčtovanie.
 • Školské výkazy pre ZŠ a MŠ bez právnej subjektivity (EDUZBER, Výkazy k správe o hospodárení)
 • Práca s itms2014+ – vyúčtovanie dotácii z EU fondov, monitorovacie správy (MOaPS)
 • Príprava podkladov pre účtovnú agendu – zapisovanie faktúr, objednávky
 • Práca s internetbankingom – úhrady faktúr, miezd, platobných príkazov…

Platové podmienky:

v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh pracovného pomeru a úväzok: Hlavný pracovný pomer, plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Štruktúrovaný životopis a prehľad predchádzajúcich zamestnaní
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania osobne do podateľne Obecného úradu Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45  alebo elektronicky spolu s požadovanými dokladmi alebo poštou na adresu :

Obec Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45, najneskôr do 18.03.2024 (vrátane).

Kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.

Podmienkou pre zaradenie do výberového konania je uvedenie e-mailového kontaktu, nakoľko odpovede na žiadosti budú zasielané na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Prílohy

Žiadne prílohy.