Čistenie potoka 2020 Správou povodia Hornádu a Bodvy

Kategória

Správa povodia Hornádu a Bodvy v máji 2020 pokračovala v čistení koryta Rankovského potoka za budovou požiarnej zbrojnice a budovou Jednoty. K dokončeniu čistenia potoka je ešte potrebné usmerniť neregulovaný tok pod areálom poľnohospodárskeho družstva a v blízkosti čističky odpadových vôd.

Zverejnené 14. mája 2020.
Upravené 19. decembra 2022.