Obnova aleje pri ceste

Kategória

Obec Bačkovík za pomoci obyvateľov obce vysadila 9 stromov okolo cesty na Čakanovce.

Finančná zbierka vo výške €445,- umožnila zakúpenie a výsadbu kontajnerovaných orechov kráľovských „seijeldorfských“ výšky 170 – 250 cm.

Obec sa podujala zasadiť stromy po požiadaní Okresného úradu Košice – okolie, Odboru starostlivosti o životné prostredie o výrub 20 stromov v časti „Poddubiny“. Obec pripravuje projektovú dokumentáciu k žiadosti o stavebné povolenie na výstavbu cesty v uvedenej lokalite.

Prijatím daru parcely šírky cesty sa obec zaviazala vytvoriť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu. Šírka parcely cesty v súčasnosti nedovoľuje výstavbu cesty v predpísanom obojsmernom profile pred odstránením pôvodného stromoradia.

Ďalšiu časť nových stromov sa podujali vysadiť vlastníci záhrad v okolí melioračného kanála, kde obec pripravuje výrub stromoradia.

Výsadba nových stromov po výrube je dôležitá z mnohých dôvodov. Robí krajinu krajšou, ale nie len to. Prečítajte si, prečo sadiť stromy.

Pozrite si mená dobrovoľných darcov, ktorí umožnili výsadbu stromov.

Zverejnené 21. apríla 2021.
Upravené 19. decembra 2022.