Stavebné povolenie vo veci rozšírenia NN vedenia v obci Bačkovík (517/2022 – Bi)

Zverejnené
21. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. januára 2023 − 26. januára 2023
Kategória

Prílohy