Preskočiť na obsah

Zákaz využívania lesov verejnosťou

Zverejnené 23.7.2022.

Kategória

Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o lesoch)

vydáva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou, v čase od 23. 07 2022, od 06:00 hod. do odvolania z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov a prebiehajúcich už jestvujúcich požiaroch na lesných pozemkoch. Zákaz sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese Košice-okolie.

Tento zákaz sa nevzťahuje na

  • obhospodarovateľov lesných pozemkov,
  • užívateľov poľovných revírov,
  • členov lesnej stráže, členov poľovníckej stráže, členov stráže prírody a členov rybárskej stráže,
  • štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy,
  • záchranné a ozbrojené zložky Slovenskej republiky.

Odôvodnenie

Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydáva tento zákaz využívania lesov verejnosťou z vlastného podnetu z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov a rovnako tak už z pretrvávajúcich požiarov na lesných pozemkoch.

Z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt, nedostatku zrážok a výraznému poklesu vlhkosti lesnej hrabanky, padnutých konárov a lesných podrastov je tunajší orgán štátnej správy lesného hospodárstva toho názoru, že voľno časove turistické aktivity širokej verejnosti musia v uvedenom období ustúpiť, pred rizikami vzniku hospodárskych a environmentálnych škôd na lesných porastoch spôsobených požiarmi.

Z vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový lesný odbor rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch sa na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov verejnosťou nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Porušenie uvedeného zákazu sa považuje za priestupok na úseku lesného hospodárstva a je zaň možno uložiť pokutu do 3 320 eur.

Pri zmene klimatickej situácie Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor uvedený zákaz odvolá.

Ing. Gabriel Vukušič, vedúci odboru