Preskočiť na obsah

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Zverejnené 13.3.2020.

Kategória

Vzhľadom k príchodu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na prísny zákaz:

 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho telefonického oznámenia.

Fyzická osoba nesmie

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
 • ďalej je občan povinný,
 • dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
 • dodržiavať zásady protipožiarnej   bezpečnosti pri činnostiach  spojených so zvýšeným  nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Požiar je každé nežiadúce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená osoba alebo zviera.

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

 • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
 • v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 – tiesňová linka, č. tel. 112 – linka integrovaného záchranného systému),
 • uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
 • poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

Za porušenie týchto povinností je možné fyzickej osobe uložiť podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokarhanie alebo pokutu do výšky 331 €.

Oddelenie požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie