Preskočiť na obsah

Interná smernica k výkonu práce zamestnancov obce z dôvodu zamedzenia šírenia epidémie

Zverejnené 4.1.2021.

Kategória

INTERNÁ SMERNICA k výkonu práce zamestnancov obce z dôvodu plnenia Uznesenia vlády SR č. 808 z 31. 12. 2020 kde bolo prijaté predlženie núdzového stavu na zamedzenie šírenia epidémie Covid-19

Bod 1.

V pracovnom poriadku obce vydaného v zmysle § 12 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení sú uvedené povinnosti zamestnancov na pracovisku:

Prítomnosť na pracovisku

  1. Zamestnanec je povinný byť na začiatku pracovného času na mieste výkonu svojej práce resp. pracovisku a odchádzať z neho až po skončení pracovného času.
  2. Zamestnanec sa nesmie bez súhlasu nadriadeného vedúceho zamestnanca vzdialiť z pracoviska.
  3. Každý zamestnanec je povinný v prípade opustenia pracoviska vyžiadať si súhlas nadriadeného vedúceho zamestnanca – predložiť na podpis priepustku.
  4. Každé vzdialenie sa z pracoviska bez uvedenia dôvodu sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca.
  5. Za zmeškaný čas v práci sa považuje oneskorený príchod na pracovisko, predčasný odchod z neho alebo prekročenie určenej prestávky na jedlo a oddych, ako aj každé opustenie pracoviska, pokiaľ k nemu nepríde v súvislosti s plnením pracovných úloh, alebo pokiaľ sa nejedná o prekážky v práci, pri ktorých patrí zamestnancovi pracovné voľno.

Bod 2.

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31. 12. 2020 kde bolo prijaté predlženie núdzového stavu na zamedzenie šírenia epidémie Covid 19 obec vydáva internú smernicu na zabezpečenie pracovných povinností zamestnancov.

V čase od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021 z dôvodu vyhláseného núdzového stavu bude obecný úrad zatvorený a jeho prevádzka bude fungovať v obmedzenom režime. Verejnosť bude mať možnosť s úradom komunikovať telefonicky na čísle 0904 848 904 a prostredníctvom e-mailovej adresy obecny.urad@backovik.sk .

V prípade potreby oneskorených úhrad pohľadávok v súvislosti s daňou a poplatkami bude v nevyhnutných prípadoch oznam na „Úradnej tabuli pri autobusovej zastávke“ a na „úradnej tabuli web sídla obce – www.backovik.sk“.

Zamestnanci obce budú vykonávať svoje pracovné povinnosti na pracovisku v nevyhnutnom rozsahu. Ostatný pracovný čas bude realizovaný formou práce z domu (home office).

Zamestnanci aktivačných prác v čase vyhláseného núdzového stavu nebudú vykonávať svoju prácu. Koordinátor v prípade potreby menších obecných služieb zabezpečí ich prácu telefonickým kontaktom pre výkon práce.

Miestna občianska poriadková služba nebude vykonávať prácu v čase vyhláseného núdzového stavu, iba v prípade telefonickej výzvy starostom obce na zabezpečenie konkrétnej práce.

Základná škola materská škola sa budú riadiť usmerneniami Ministerstva školstva SR, o ktorých bude riaditeľ školy informovať pedagogických a nepedagogických pracovníkov za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov.

Práca hlavného kontrolóra bude vykonávaná formou HOMO OFFICE z dôvodu skráteného pracovného úväzku a kontaktu s ďalšími obecnými úradmi a osobami.

Zamestnanci majú povinnosť byť v telefónnom kontakte so starostom obce – štatutárom za účelom prípadného uloženia mimoriadnych úloh v čase núdzového stavu vyhláseného vládou SR.

V Bačkovíku, 4. 1. 2021

Mgr. František Korečko
Starosta obce