Preskočiť na obsah

Výberové konanie – Hlavný kontrolór obce

Zverejnené 29.12.2022.

Obec Bačkovík zverejňuje informácie k výberovému konaniu na funkciu Hlavného kontrolóra obce.

Požadované podklady k prihláške do výberového konania

  • Profesijný životopis
  • Overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • Čestné vyhlásenie o odbornej praxi
  • Súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce (špecifikácia nižšie).
  • 3-minúrová prezentácia o návrhu výkonu funkcie (predstavená počas zasadnutia Obecného zastupiteľstva)

Podmienky doručenia prihlášky

Uzávierka prihlášok: 10. 1. 2023 do 15,00 hod.
Adresa doručenia: Obec Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45
Označenie obálky: Zalepenú obálku označte „Voľba hlavného kontrolóra obce“ – neotvárať.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním v termíne budúceho zastupiteľstva. O termíne zasadnutia bude obec informovať na web sídle www.backovik.sk.

Písomný súhlas so zverejnením osobných údajov má obsahovať následné údaje: a) kto súhlas poskytol, b) komu sa súhlas vydáva, c) účel pre ktorý je súhlas vydaný, d) rozsah poskytnutých osobných údajov, e) doba platnosti súhlasu, f) podmienky odvolania súhlasu, g) vlastnoručný podpis.